Sea&Hill-2

 

10286755_255676457953308_1358133106596996563_o\

 

บริษัท ซี แอนด์ ฮิลจำกัด

เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดย สำนักงานบัญชีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพการบัญชีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับพัฒนาคุณภาพงาน และทรัพยากรให้ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 362/21,19 ในหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเจริญราษฎร์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ มีห้องอบรมสัมมนาที่ทันสมัย ห้องเก็บรักษาเอกสารของลูกค้าที่ปลอดภัย และห้องบริการให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เป็นส่วนตัว มีบริการครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนก่อตั้งกิจการ , รับจัดทำบัญชีและภาษี , ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี BC Account สำหรับทุกธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบและการนำระบบขึ้นใช้งาน บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการทำธุรกิจอย่างมั่นใจ มั่นคง เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำธุรกิจ ไปพร้อมกับการให้บริการของเรา สำนักงานบัญชีคุณภาพ

 

ที่มาของบริษัท
Sea คือความ ยิ่งใหญ่ กว้างไกล ดุจทะเล ในการสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า Hill คือความ มั่นคง ยืนยง หนักแน่น ดุจภูผา ในการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวมเป็น Sea and Hill สื่อความหมายมาจากประณิธานของบริษัท ที่ต้องการจะสร้างและพัฒนาระบบการทำงานให้ธุรกิจของลูกค้า เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ กว้างไกลดุจทะเล และสร้างระบบการตรวจสอบด้านบัญชีที่เข้มแข็ง เพื่อให้ทุกธุรกิจมีเงินทองคณานับ ทรัพย์สินมั่นคง ยืนยงดุจภูผา สำนักงานบัญชีเชียงใหม่

 

จรรยาบรรณ
บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่พนักงานทุกระดับต้องยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้
ถูกต้อง (Accuracy) เป็นการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซื่อสัตย์ (Honest) เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และส่วนราชการที่เกี่ยวกับการรักษาความลับตาม จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ยุติธรรม (Just) เป็นการปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา
รวดเร็ว (Speedily) เป็นการบริการที่รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลาของลูกค้าและหน่วยงานราชการ
ประหยัด (Economical) เป็นการมอบสิ่งที่ดี และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า
พัฒนา (Development) เป็นการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

 

รางวัลที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพการทำงาน ที่หน่วยงานราชการได้มอบให้ ซี แอนด์ ฮิล
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง มอบใบรับรองบริษัทที่ปรึกษาประเภท A สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542
กรมสรรพากร มอบใบรับรองสำนักงานบัญชีตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ให้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบใบรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี ให้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551

 Translate »