บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Registration)

เลือกรูปแบบกิจการให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่าควรจะจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบใด เช่น ธุรกิจเจ้าของคนเดียว หากคุณมีเงินทุนเอง และต้องการความคล่องตัวสูง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากคุณมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาร่วมลงทุนด้วย หรือ ถ้าหากกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ ก็ต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเป็นต้น รวมถึงการวางแผนด้านภาษีอากรและระบบบัญชีเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของกิจการที่กำลังจะเริ่มสร้างธุรกิจของตนเอง

บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service)

บริการที่มากกว่าการจัดทำบัญชี ทำแบบแสดงรายการเสียภาษีและปิดงบการเงินให้กับธุรกิจ แต่เราพร้อมเสมอที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีอากร วิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนล่วงหน้าหากเห็นสิ่งผิดปกติในข้อมูลบัญชีของท่าน มีระบบการควบคุมการรับส่งเอกสารจากมือลูกค้า ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน จนมาถึง ซี แอนด์ ฮิล ที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงจำนวนเอกสารที่ลูกค้าส่งมาให้ รับประกันว่าไม่มีเอกสารสูญหาย มีห้องจัดเก็บเอกสารที่ปลอดภัยพร้อมระบบการค้นหาที่รวดเร็วหากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูล การคิดค่าบริการที่ยุติธรรมใช้เกณฑ์ประเมินจากจำนวนงานที่เราต้องจัดทำให้กับลูกค้า ขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ และจำนวนเอกสารด้านบัญชีของกิจการของลูกค้า

บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี (System Development)

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้
บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ซึ่งต้องการให้ธุรกิจมีระบบการทำงาน และระบบบัญชีที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวางระบบบัญชี และเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมในบริการทุกธุรกิจโดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้้

บริการที่ปรึกษา การเริ่มต้นระบบและนำระบบขึ้นใช้งาน (Implementation Service)
เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การใช้งานโปรแกรม BC Account เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน (Requirements Analysis) การตั้งค่าเริ่มต้น (Configuration) ให้การฝึกอบรมโดย ใช้ข้อมูลจริง (Work shop Training) และการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Live) โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชีและประสบการณ์ด้านการวางระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่าง ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน เพราะพนักงานมีแนวทางในการทำงาน เห็นผลสำเร็จในการวางระบบได้อย่างรวดเร็ว

บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service)
เป็นบริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจระบบงานโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปเป็นอย่างดี เป็นผู้ดูแล และตรวจสอบ และรับผิดชอบข้อมูลในการปิดงบการเงิน ทดแทนที่กิจการจะต้องจ้างพนักงานประจำ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

บริการที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Consultancy Service)
การเขียนโปรแกรมเพื่อการออกรายงาน สำหรับกิจการที่ต้องการรายงานเฉพาะด้าน เช่น รายงานงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรร , รายงานสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , รายงานบัญชีงบประมาณ เป็นต้น
บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำหรับกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำด้านเทคนิคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส , ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล , การสำรองข้อมูล

 

โปรแกรมบัญชี

     การออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานเป้นหลัก โดยอาศัยรูปแบบของการทำงานจริง เช่นเมื่อเกิดการขายสินค้า โปรแกรมก็จะทำการตัดสต๊อก ตั้งหนี้การค้า ไปจนถึงการปิดงบการเงินให้โดยอัติโนมัติ พัฒนาต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี จากโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี โดยนำความรู้ที่สะสม มาจากการเขียนโปรแกรมระบบ DOS และระบบงานอื่นๆ มากกว่า50 ประเภท เช่น งานโรงงาน งานคลังสินค้า โปรแกรมโรงแรม โปรแกรมเช่าซื้อโปรแกรมระบบบริหารการเงิน เพื่อนำเสนอบนระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อการทำงานที่มากกว่าการทำบัญชีธรรมดา

ระบบโปรแกรม BC ACCOUNT 5.5
ระบบบัญชีแยกประเภท – General Ledger : GL
ระบบสินค้าคงคลัง – Inventory Control : IC
ระบบซื้อ/สั่งซื้อสินค้า – PurchaseOrder: PO
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ – Account Payable: AP
ระบบบัญชีลูกหนี้ – Account Receivable: AR
ระบบส่วนของ/ใบกำกับสินค้า – Bill/OE System: BILL
ระบบเงินสดธนาคาร – Cash & Cheque
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม – Value and Tax : VAT
ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา – Fixed Assets : FA
สร้างรายงานและแบบ Form – Form Design & Report
           
  Download โปรแกรม

เริ่มที่ระบบใดก่อนก็ได้ โปรแกรมสารมารถทำงานได้ในบางระบบก่อน สำหรับบางบริษัทที่ยังไม่พร้อมเช่นต้องการเปิดบิลให้ได้ก่อน แล้วค่อยเริ่มทำในระบบอื่นๆ ตามมาทีหลัง หลังจากที่พร้อมแล้ว โดยการทำงานเป็นไปตามขั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปรับความพร้อมในการใช้งานโปรแกรม

ระบบค้นหาง่าย มีระบบค้นหาข้อมูลที่มากมายหลายรูปแบบสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้นหาได้เอง สามารถค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความค้นหาได้

สร้างรายงานเองได้ มีโปรแกรมสร้างรายงานเองได้ตามความต้องการของลูกค้า

สามารถออกแบบ Form ได้เอง โปรแกรม Form Edit ที่มากับโปรแกรมใช้งานง่าย

สร้างงบการเงินที่ไม่จำกัด สามารถออกแบบงบการเงินที่ไม่จำกัดจำนวนและรูปแบบของงบการเงิน

กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้เอง รูปแบบเลขที่เอกสารที่ไม่จำกัด แต่ละหน้าจอเป็นอิสระต่อกัน สามารถสร้างกลุ่มเอกสารในหน้าจอเดียวกันได้ เช่นหน้าขายสินค้า มี 2 กลุ่มเอกสาร ขายสดและขายเชื่อ – CA5312-0001 ขึ้นต้นด้วย CA เป็นกลุ่มขายสด – CD5312-0001 ขึ้นต้นด้วย CD เป็นกลุ่มขายเชื่อ

Recurring ในกรณีที่มีการออกบิลเหมือนเดิมหรือคล้ายเดิมเป้นประจำ โปรแกรมสามารถเก็บรูปแบบเอกสารเดิมไว้ใช้งานในภายหลังได้

Drill Down Report สามารถย้อนกลับไปดูเอกสารต้นทางจากรายงานได้

PRO5.5 STD5.5 COMMENT
สินค้าคงคลัง
มีระบบสินค้าแบบหน่วยนับแบบขนาน (หน่วยช่วยขาย เช่น เหล็ก ขายเป้นเส้นแต่ราคาคิดเป็น กก.)
สินค้าขายพ่วง ขายคู่ แสดงเมื่อทำการขาย
สินค้าห้ามขายคู่
ของแถมตาม Vender
สินค้าทดแทน(โปรแกรมจะแสดงให้ทราบเมื่อขายสินค้าดังกล่าวแล้วยอดไม่พอทำรายการ)
สีสินค้า
ขนาดสินค้า
กำหนดชื่อสินค้าในการออกบิลตาม ลูกค้า
ใบตรวจรับสินค้า อ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ
ราคาสินค้า
ระบบปรับราคาอัติโนมัติ เปลี่ยนราคาเป้น กลุ่มยี่ห้อ เพิ่มลดได้
ระดับราคา Pro 20 ระดับ Std ระดับ
ระบบใบราคา (ลูกค้าแต่ละบริษัทราคาไม่เท่ากัน)
จัดซื้อ
ระบบสืบราคาสินค้า ประมวลผลใบสั่งซื้ออัติโนมัติ
ใบสั่งซื้อต้องผ่านการอนุมัติเท่านั้นจึงจะทำการซื้อได้
ระบบเตือนให้เอาเงินมัดจำที่จ่ายไปก่อนมาหัก เวลาทำการซื้อสินค้า Alert เมื่อทำการซื้อสินค้า
ขาย
ระบบเตือนให้เอาเงินมัดจำรับมาหัก เวลาทำการขายสินค้า Alert เมื่อทำการขายสินค้า
ตั้งกลุ่มของชื่อสินค้าที่ออกบิลตามลูกค้า (ลูกค้าแต่ละบริษัทออกบิลชื่อสินค้าไม่เหมือนกัน)
ใบสั่งขายสั่งจอง Pro จะแยกสั่งขายออกจากสั่งจอง Std รวมในหน้าเดียว
ใบจ่ายสินค้า (จัดของขึ้นรถ)
ระบบตั้งการขายโปรโมชั่น
แสดงลูกค้าตามพนักงานขาย จะเห็นเอกสารเฉพาะที่เป็นของตนเองเท่านั้นและยังสามารถ Group รวม พนักงานขายในกรณี Supervisor
เจ้าหนี้
เอกสารเตรียมจ่ายก่อนที่จะทำการจ่ายชำระ
ลกหนี้
หน้าจอช่วยสร้างใบวางบิล(วางบิลอัติโนมัติ)
ช่วยพิมพ์ใบวางบิลหลายใบในครั้งเดียว
ออกใบวางบิล Invoice ที่วางบิลอยู่แล้วได้
ระบบ Pass Bill To ช่วยในการตั้งหนี้กรณีสาขาซื้อแต่ ตั้งหนี้ที่สำนักงานใหญ่

 

โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารจุดขาย เหมาะสำหรับร้านค้า มินิมาร์ท ซูปเปอร์มาร์เก็ต สามารถขายสินค้าโดยใช้บาร์โค๊ดได้

BC POS 5.5 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
 
ระบบบริหารงานหน้าร้าน – POINT OF SALE
ระบบควบคุม Stock สินค้าคงคลัง – STOCK CONTROL
ระบบวิเคราะห์การขาย – SELLING
ระบบสมาชิก – MEMBER SYSTEM
       
  Download โปรแกรม

สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบ BC Account 5.5 ทำให้สามารบริหารงานทั้งหน้าร้านและหลังร้านได้

สามารถใช้งานระบบ Barcode และรองรับการทำงานของ Barcode ได้หลากหลายประเภท

รองรับการขายสินค้าเป็นชุด

รองรับ Barcode ที่พิมพ์จากเครื่องชั่งน้ำหนักได้

รองรับ อุปกรณ์ขายปลีก หน้าร้านต่างๆได้ เช่นเครื่องพิมพ์ ลิ้นชัก หน้าจอแสดงผล

สามารถกำหนดโปรโมชั่นได้หลากหลายรูปแบบ

สามารถขายสินค้าราคาพิเศษในวันที่ ช่วงเวลา เช่นจัดนาทีทองได้

สามารถไห้ส่วนลดได้ทั้งท้ายบิล และต่อรายการสินค้า ทั้งจำนวนเงินและเป้นเปอร์เซ็นต์

สามารถรับชำระได้ทั้ง เงินสด บัตรเครดิต บัติอิออน คูปอง

สามารถพักบิลหรือยกเลิกบิลที่พักแล้วได้

สามารถสะสมยอดซื้อ แต้มสมาชิก เพื่อทำการแลกของสมนาคุณได้

สามารถกำหนดส่วนลดให้สมาชิกได้

สามารถออกใบเสร็จได้ทั้งแบบอย่างย่อ

สามารถแก้ไขใบกำกับอย่างย่อและอย่างเต็มได้

สามารถกำหนดรูปแบบการปัดเศษสตางค์ได้

รองรับ ระบบสิทธิ์การใช้งาน

สามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้

 

สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ ฮิลล์

SML Account ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน ADSL,GRPS ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

 

 • General Ledger  : ระบบบัญชีแยกประเภท
 • Purchase Order  : ระบบจัดซื้อ
 • Purchase  : ระบบซื้อ
 • Purchase Analysis  : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Cheque,Bank  : ระบบธนาคาร,เช็ค
 • Accounts Receivable  : ระบบบัญชีลูกหนี้
 • Petty Cash  : ระบบเงินสดย่อย
 • Fixed Asset  : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา
 • Quotation  : ระบบเสนอราคา
 • Sale Order  : ระบบขายสินค้า
 • Sale Analysis  : ระบบวิเคราห์ขาย
 • Inventory Control  : ระบบสินค้าคงคลัง
 • Accounts Payable  : ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • Security Control  : ระบบความปลอดภัย

 

คุณสมบัติของโปรแกรม Sea Account   Download โปรแกรม

รองรับหลากหลายธุรกิจ เช่น ซื้อมาขายไป, นำเข้า, ส่งออก, โรงงาน, โรงพยาบาล
รองรับการทำงานได้ทุกธุรกิจ ที่ต้องการโปรแกรมระบบบัญชี เริ่มตั้งแต่การบริหารงานขาย, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, คลังสินค้า ไปจนถึงปิดงบการเงิน
รองรับการทำงานแบบสาขา โดยแยกปิดงบแต่ละสาขา, ระบบภาษีแยกสาขา (แบบรวมก็ได้), ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชื่อมทุกสาขา
สต๊อกสินค้า รองรับการทำงานแบบหลายหน่วยนับ, หน่วยนับขนาน, หน่วยตรวจนับ โดยไม่ต้องทำการแตกหน่วยนับให้ยุ่งยาก การคำนวณหน่วยนับทุกอย่างเป็นไปอย่างอัตโนมัติ
ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา และบริหารสินทรัพย์
เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าหากัน เช่น พนักงานขาย, พนักงานบัญชี, ผู้บริหาร สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Lan ภายในสำนักงาน และทำงานผ่าน Internet
รองรับการทำงานแบบ Data Center เพื่อการขยายสาขาในอนาคต
สามารถเชื่อมข้อมูลไปยัง Excel แบบ Real Time ผ่านระบบ Web Service เพื่อทำกราฟ, OLAP
ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายอะไหล่
กำหนดชื่อสินค้าได้หลายชื่อต่อสินค้าหนึ่งตัว เช่น ตะกร้า=ตะแกรง เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ สามารถค้นหาอะไหล่ได้สะดวก รวดเร็ว เพราะบางภาคจะเรียกชื่ออะไหล่ไม่เหมือนกัน ทำให้เมื่อลูกค้าโทรมาทั่วประเทศ พนักงานสามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้ทันที
ระบบจัดสินค้าด้วย Barcode เพื่อป้องกันการจัดส่งอะไหล่ผิดตัว เพราะอะไหล่บาอย่างแยกแยะยาก พนักงานอาจจะผิดพลาดบ่อยๆ ทำให้มีปัญหาในการส่งสินค้าผิดไปยังลูกค้า
ระบบจดจำราคาสินค้า และราคาสินค้าเทียบเคียง (ของเทียม) ทำให้สามารถแจ้งราคาให้กับลูกค้าได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าจะซื้ออะไหล่แท้ หรืออะไหล่เทียม พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่า ลูกค้าเคยซื้อไปในราคาเท่าใด
ระบบสินค้าชุด เป็นการแนะนำว่า เมื่อซื้ออะไหล่ชิ้นนี้ จะต้องซื้ออะไหล่ตัวใดบ้าง เพื่อให้ครบชุด
ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายรองเท้า, เสื้อผ้า
สามารถทำสต๊อกสินค้าแยก สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style) ได้ โดยกำหนดรหัสสินค้าเพียงตัวเดียว สามารถรู้ยอดของเหลือสินค้าแต่ละสี แต่ละขนาด แต่ละแบบ
สามารถกำหนดราคาแยกตาม สี,ขนาด (Size),รูปแบบ (Style)
ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับสำนักงานบัญชี
เพิ่มความสามารถในด้านการบันทึกข้อมูลรายวันแบบเร็ว เพื่อให้บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ง่าย เช่น บิลขายทั้งเล่ม สามารถบันทึกได้ในคราวเดียว โดยโปรแกรมมีคำสั่งในการช่วยบันทึกให้เรียบร้อย
มีระบบตรวจสอบงบ โดยสามารถกด Drill Down ได้้ลึกจากงบจนถึงเอกสารต้นทาง
ความสามารถเพิ่มเติม สำหรับร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์, ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ, ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และธุรกิจที่บริหารสินค้าด้วย Serial Number
เมื่อมีการรับสินค้า สามารถยิง Barcode ได้โดยมี รหัสสินค้า, หมายเลขเครื่อง, ผู้รับประกัน
สามารถตรวจสอบได้ว่า หมายเลขเครื่อง อยู่ที่สาขาใดพร้อมทั้ง วิเคราะห์ราคาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงได้ (แยกตามหมายเลขเครื่อง) ทำให้ลดความเสี่ยงในการสต๊อกสินค้าได้เป็นอย่างมาก
สามารถทำรายการซื้อ, โอน, เบิก, ขาย ได้โดยใช้หมายเลขเครื่อง (Serial Number) ทำให้แม่นยำทั้งเรื่องจำนวนสินค้า การเครม และต้นทุน
ขายสินค้าจัดชุดได้ พร้อมทั้งระบบวิเคราะห์สินค้าแต่ละชุด
เชื่อมต่อได้ทุกสาขา เพื่อบริหารสต๊อกแบบภาพรวม และสามารถขอเบิกสินค้าระหว่างสาขาได้

LIST

โปรแกรม SML Account

โปรแกรมอื่น เทคโนโลยีเก่า

เทคโนโลยีที่ใช้ Windows App, Web App, iPhone, iPad, Android Windows App, Web App
ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ติดตั้งใหม่ได้เรื่อยๆ ในกรณีเปลี่ยนเครื่อง หรือเครื่องเสีย (โปรแกรมจะถือว่าเครื่องล่าสุดเท่านั้นที่ใช้งานได้) จำกัดจำนวนครั้ง ถ้าติดตั้งเกิน ต้องซื้อโปรแกรมใหม่
Server (กิจการขนาดใหญ่) ใช้ได้ทั้ง Linux Server และ Windows Serve ส่วนมากจะเป็น Windows Server
ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล PostgreSQL ส่วนมากจะเป็น Microsoft SQL
ใช้ได้ไม่จำกัดฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูลบน Server ได้ไม่จำกัดจำนวน จำกัดฐานข้อมูล ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มฐานข้อมูลใหม่
ใช้ได้หลายรูปแบบ
 • Stand Alone=เครื่องเดี่ยว
 • LAN=หลายเครื่องในบริเวณเดียวกันผ่านสาย Lan
 • WAN=หลายเครื่องในบริเวณเดียวกัน และเชื่อมผ่านสายโทรศัพท์ หรือ Internet ไปยังสาขาอื่นหลายๆเครื่องได้
 • Cloud Computing=ข้อมูลเก็บไว้ตรงกลาง ใช้ได้ทั่วโลก ผ่านระบบ Internet
Stand Alone หรือ LAN เท่านั้น
ประหยัดได้เป็นแสน ถ้าใช้ Linux Server+PostgreSQL ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร เพราะเป็นระบบ Open Source (ใช้ฟรี และถูกกฏหมาย)
หรือถ้าใช้เป็น Windows Server ก็ไม่ต้องซื้อ Windows ตัวใหญ่ เพราะ SML Account เป็นระบบ Multi tier เช่น ซื้อมา 5 Calc สามารถรองรับได้มากถึง 100 Client
ต้องซื้อ Microsoft Windows Server + Microsoft SQL ราคา 50,000 ถึงหลายแสนบาท แล้วแต่รุ่น และจำนวนที่ใช้ เช่น ถ้าใช้ประมาณ 10 เครื่อง ก็ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท (ยังไม่รวมค่าโปรแกรมบัญชี)
การใช้งานโดยเชื่อมต่อผ่านระบบ Internet สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยความเร็วสูง
เช่น พิมพ์รายงาน 3 แสนบรรทัด เพียง 1-5 นาที ผ่าน ADSL
พร้อมทั้งระบบ Auto Load Balance เพื่อรับประกันการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ใช้ได้ แต่ต้องอาศัยโปรแกรม Remote ซึ่งช้ามาก และหลุดบ่อย
ความเร็วในการใช้งานผ่าน Internet รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูล รองรับ Internet ความเร็วไม่สูงมากได้ทันที เช่น ระบบ GPRS, EDGE สามารถนั่งรถไป ทำงานไปได้เลย ช้ามาก เพราะระบบ Remote ต้องอาศัย Internet ความเร็วสูง (หลุดบ่อยต้องเริ่มต้นใหม่ตลอด)
ความเสถียรของระบบ ถ้าใช้ Linux Server+PostgreSQL จะนิ่งและเร็วมาก จากลูกค้าที่ใช้จะไม่มีปัญหาเลย นอกจากเครื่องเสีย (กรณีเครื่องเสียใช้งานไม่ได้ SMLSoft มี Server สำรองให้ใช้งานผ่าน Internet ได้ทันที) ระบบ Windows Server มีความเสี่ยงในการ Hack และติด Virus ง่าย ต้องล้างเครื่องบ่อยๆ หนักสุดคือ Login เข้าระบบไม่ได้เลย
เชื่อมสาขา สามารถเชื่อมต่อได้ทันที ทั้งระบบ On-line หรือระบบ Off-line (กรณี Net เสีย ก็สามารถทำงานได้ และข้อมูลจะถูกส่งทุก 10 วินาที) ต้องใช้ระบบ Remote (Net ไม่นิ่ง ก็ใช้งานไม่ได้)
รองรับจำนวนผู้ใช้งาน รองรับได้มากกว่า 1,000 เครื่องต่อ 1 Server เพราะเป็นระบบ Multi tier รองรับได้น้อย เพราะเป็นระบบ Client/Server
ทำงานแบบประมวลผลทันที ระบบขายหน้าร้าน (POS) เมื่อมีการเคลื่อนไหวสินค้า หรือรายการอื่นๆ โปรแกรม SML Account จะประมวลผลทันที ทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อสินค้าใกล้หมด ระบบจะเตือนให้นำสินค้าไปเติม ระบบขายหน้าร้าน (POS) รอประมวลผลสิ้นวัน
ความเสถียรของโปรแกรม SML Account ด้วยประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมกว่า 25 ปี นำมาออกแบบฐานข้อมูล และเทคนิคในการพัฒนาโปรแกรม ทำให้โปรแกรมนิ่ง สต๊อกตรง 100% ระบบลูกหนี้,เจ้าหนี้,แยกประเภท ตรง และประมวลผลรวดเร็ว
บริการหลังการขาย บริการผ่าน Internet ทำให้ประหยัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และบริการได้ทันที ด้วยระบบ Video Conference ชัดเจนทั้งภาพ และเสียง สามารถเห็นหน้าจอโปรแกรมได้ทันที ไม่ต้องอธิบายมาก และประหยัดค่าโทรศัพท์ ให้บริการได้ทั้งวันไม่เสียค่าใช้จ่าย
(นอกเวลาทำการ ให้บริการเฉพาะกรณีฉุกเฉิน 24 ชม.)
ต้องยกเครื่องเข้าไป หรือต้องเดินทางมาบริการ เสียค่าใช้จ่ายต่อครั้งแพง และต้องเสียเวลารอนาน
กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ขายสินค้าผ่านระบบ iPad และ Android
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ด้วยระบบ Android+Barcode Reader
 • สร้าง App บน iPad และ Android สำหรับให้ลูกค้า เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเอง
 • เปิด Web ร้านขายสินค้าได้ทันที และเชื่อมต่อกับระบบ SML Account ได้เลย
 • ให้ผู้จำหน่ายสินค้า เข้ามาบริหารสต๊อกได้เอง (ทำตัวเป็นห้างสรรพสินค้า)

 

โปรแกรมขายหน้าร้าน ซี แอนด์ ฮิลล์

สามารถใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดี่ยว แบบออนไลน์ระหว่างสาขา และแบบออฟไลน์ แล้วค่อยทะยอยส่งข้อมูลกลับสำนักงานใหญ่ สามารถกระจายสินค้าใหม่ หรือราคาใหม่ไปยังสาขาทั่วประเทศได้ทันทีที่ต้องการ พร้อมทั้งระบบโปรโมชั่นหลากหลายแบบ

 

[ ออกแบบหน้าจอขายสินค้า ] [ กำหนดเงื่อนไขสะสมแต้ม ] [ รูปแบบขายแบบหลังร้าน ] [ จัดหมวดหมู่สินค้าแสดงรูปภาพ ]

 

คุณสมบัติของโปรแกรม Sea POS   Download โปรแกรม
 • ทำงานได้แบบเครื่องเดี่ยว
 • ทำงานได้แบบหลายเครื่อง (LAN)
 • ทำงานได้แบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet (ข้อมูลจะอยู่ที่ Server สำนักงานใหญ่)
 • ทำงานแบบ Data Center (สาขาส่งข้อมูลกลับสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที และสามารถรับสินค้าใหม่ ราคาใหม่จากสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที ผ่าน Internet)
 • รองรับระบบ GPRS, Wi-Fi, EDGE, 3G, CDMA (ยกเครื่องไปขายสินค้าได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้อง Copy ข้อมูลไป)
 • รองรับหน้าจอแบบ Touch Screen
 • เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ SLIP
 • ออกแบบใบเสร็จแบบย่อได้เอง
 • ออกแบบใบกำกับภาษีแบบเต็มได้เอง
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (นำใบกำกับอย่างย่อมาพิมพ์)
 • สรุปสิ้นวัน หรือกะ หรือเมือต้องการ
 • ค้นหาสินค้าตามรูปภาพ (สามารถเลือกให้แสดงรูปกลุ่มสินค้าก่อน แล้วค่อยเลือกสินค้าได้)
 • ออกแบบหน้าจอค้นหาแบบเร็วได้เอง เช่น สินค้าขายดี สินค้าแนะนำ
 • นำสื่อโฆษณามาแสดงได้ (เหมือนร้านเซเว่น)
 • มีระบบป้องกันการยิง Barcode ผิดพลาดด้วยเสียง (ไม่ต้องมองจอ)
 • POS พูดได้ (เสียงยอดรวม, ยอดจ่ายเงิน, ยอดเงินทอน และคำขอบคุณได้ โดยพนักงานขายไม่ต้องพูด)
 • POS พูดชื่อสินค้าได้ (ป้องกันลูกค้านำ Barcode ราคาถูก ไปติดสินค้าราคาแพง เช่น สุราต่างประเทศ แต่ไปติดสุราในประเทศแทน)
 • สำหรับร้านขายยา สามารถเตือนเมื่อขายยาต้องห้าม หรือยาที่สมาชิกแพ้
 • สำหรับร้านขายยา ตรวจสอบยาเดิมที่เคยซือไปได้ทันที
 • รองรับลิ้นชักเก็บเงิน
 • ยกเลิกการขายได้
 • ขายสินค้าที่ไม่มี Barcode ได้
 • รองรับ Barcode เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • ร้านหนังสือ รองรับระบบ ISBN, ISSN
 • มีระบบพิมพ์ Barcode
 • มีระบบพิมพ์ Barcode ติดหน้า Shelf (กรณีเปลี่ยนแปลงราคา และโปรโมชั่น)
 • เปิดหน้าจอขายได้หลายจอพร้อมกัน กรณีลูกค้าซื้อสินค้ายังไม่เรียบร้อย สามารถขายสินค้าให้คนต่อไปได้ และกลับมาหน้าจอขายของลูกค้ารายเดิมได้
 • มีระบบเตือน กรณีเงินย่อยมีน้อยเกินไปไม่พอทอน หรือกรณีเงินของแคชเชียร์มีมากเกินไป สามารถนำส่งเงิน หรือแลกเงินได้ทันที
 • สร้างรายงานได้เอง

 

โปรแกรมร้านอาหารออนไลน์

โปรแกรมร้านอาหาร ต้มยำกุ้ง สำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก ไปจนถึงร้านอาหารขนาดใหญ่ ผู้บริหารสามารถเข้ามาตรวจสอบยอดขายได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ Internet

 

เพียงแต่มี Smart Phone ที่อ่าน QR Code ได้ และต่อ Internet ทุกระบบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ว่า ได้สั่งอาหารอะไรไปแล้วบ้าง และได้รับอาหารหรือยัง
ข้อดีของระบบนี้ คือทำให้อาหารที่สั่งได้ครบ พร้อมทั้งสามารถเรียกพนักงานได้ทันที ไม่ต้องโบกมือเรียกพนักงานบริการ
 • คำนวณความเร็วในการให้บริการ ตั้งแต่สั่งอาหารจนถึงเสริฟอาหาร ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ พร้อมทั้งแจ้งเตือนกรณีอาหารออกช้า
 • รายงานประสิทธิภาพการทำงานพนักงาน เช่น รับออร์เดอร์กี่ครั้งต่อวัน, เสริฟอาหารกี่รายการ, เช็คบิลกี่รายการ, รายงานวิเคราะห์พนักงานขยันทำงาน
 • ค้นหารายการอาหารตามรูปภาพได้, สร้างเมนูอาหารได้ตามต้องการ
 • สนับสนุนการใช้งานหน้าจอสัมผัส (Touch screen)
 • มีระบบชำระเงิน บัตรเครดิต ระบบสมาชิก (Gift Card) และอื่นๆ
 • สามารถระบุโต๊ะและโซนที่สั่งอาหารได้
 • สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกในครัวโดยอัตโนมัติ (แยกครัวน้ำตามโซน, ครัวปลา, ครัวจีน)
 • มีระบบตรวจสอบคิวอาหาร
       

 

คุณสมบัติของโปรแกรม Sea POS   Download โปรแกรม

ทำงานได้แบบเครื่องเดี่ยว
ทำงานได้แบบหลายเครื่อง (LAN)
ทำงานได้แบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet (ข้อมูลจะอยู่ที่ Server สำนักงานใหญ่)
ทำงานแบบ Data Center (สาขาส่งข้อมูลกลับสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที และสามารถรับสินค้าใหม่ ราคาใหม่จากสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที ผ่าน Internet)
รองรับระบบ GPRS, Wi-Fi, EDGE, 3G, CDMA (ยกเครื่องไปขายสินค้าได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้อง Copy ข้อมูลไป)
รองรับหน้าจอแบบ Touch Screen
เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ SLIP
ออกแบบใบเสร็จแบบย่อได้เอง
ออกแบบใบกำกับภาษีแบบเต็มได้เอง
พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (นำใบกำกับอย่างย่อมาพิมพ์)
สรุปสิ้นวัน หรือกะ หรือเมือต้องการ
ค้นหาสินค้าตามรูปภาพ (สามารถเลือกให้แสดงรูปกลุ่มสินค้าก่อน แล้วค่อยเลือกสินค้าได้)
ออกแบบหน้าจอค้นหาแบบเร็วได้เอง เช่น สินค้าขายดี สินค้าแนะนำ
นำสื่อโฆษณามาแสดงได้ (เหมือนร้านเซเว่น)
มีระบบป้องกันการยิง Barcode ผิดพลาดด้วยเสียง (ไม่ต้องมองจอ)
POS พูดได้ (เสียงยอดรวม, ยอดจ่ายเงิน, ยอดเงินทอน และคำขอบคุณได้ โดยพนักงานขายไม่ต้องพูด)
POS พูดชื่อสินค้าได้ (ป้องกันลูกค้านำ Barcode ราคาถูก ไปติดสินค้าราคาแพง เช่น สุราต่างประเทศ แต่ไปติดสุราในประเทศแทน)
สำหรับร้านขายยา สามารถเตือนเมื่อขายยาต้องห้าม หรือยาที่สมาชิกแพ้
สำหรับร้านขายยา ตรวจสอบยาเดิมที่เคยซือไปได้ทันที
รองรับลิ้นชักเก็บเงิน
ยกเลิกการขายได้
ขายสินค้าที่ไม่มี Barcode ได้
รองรับ Barcode เครื่องชั่งน้ำหนัก
ร้านหนังสือ รองรับระบบ ISBN, ISSN
มีระบบพิมพ์ Barcode
มีระบบพิมพ์ Barcode ติดหน้า Shelf (กรณีเปลี่ยนแปลงราคา และโปรโมชั่น)
เปิดหน้าจอขายได้หลายจอพร้อมกัน กรณีลูกค้าซื้อสินค้ายังไม่เรียบร้อย สามารถขายสินค้าให้คนต่อไปได้ และกลับมาหน้าจอขายของลูกค้ารายเดิมได้
มีระบบเตือน กรณีเงินย่อยมีน้อยเกินไปไม่พอทอน หรือกรณีเงินของแคชเชียร์มีมากเกินไป สามารถนำส่งเงิน หรือแลกเงินได้ทันที
สร้างรายงานได้เอง


Translate »