System Development and Outsourcing Service

บริการพัฒนาระบบบัญชีและภาษี (System Development)

บริการนี้เกิดขึ้นมาจาก การแก้ปัญหาให้ธุรกิจลงทุนซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ไม่เต็มความสามารถของโปรแกรม ซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ผู้ขายโปรแกรมไม่มีความรู้ที่จะให้บริการด้านการวางระบบบัญชี หรือพนักงานของกิจการไม่สามารถประยุกต์ระบบการทำงานของโปรแกรมให้เข้ากับลักษณะงานได้
บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด ซึ่งต้องการให้ธุรกิจมีระบบการทำงาน และระบบบัญชีที่สามารถใช้งานได้จริง เพื่อให้ธุรกิจได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านงานวางระบบบัญชี และเชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชี พร้อมในบริการทุกธุรกิจโดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ลักษณะ ตามความต้องการของลูกค้า ดังนี้้

บริการที่ปรึกษา การเริ่มต้นระบบและนำระบบขึ้นใช้งาน (Implementation Service)
เป็นที่ปรึกษาการวางระบบ การใช้งานโปรแกรม BC Account เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน (Requirements Analysis) การตั้งค่าเริ่มต้น (Configuration) ให้การฝึกอบรมโดย ใช้ข้อมูลจริง (Work shop Training) และการนำระบบขึ้นใช้งานจริง (System Live) โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในระบบโปรแกรมบัญชีและประสบการณ์ด้านการวางระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเริ่มต้นระบบได้อย่าง ถูกต้อง ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อน เพราะพนักงานมีแนวทางในการทำงาน เห็นผลสำเร็จในการวางระบบได้อย่างรวดเร็ว

บริการที่ปรึกษาดูแลระบบบัญชีระยะยาว (Outsourcing Service)
เป็นบริการในกรณีที่ลูกค้าต้องการที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจระบบงานโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปเป็นอย่างดี เป็นผู้ดูแล และตรวจสอบ และรับผิดชอบข้อมูลในการปิดงบการเงิน ทดแทนที่กิจการจะต้องจ้างพนักงานประจำ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร และลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

บริการที่ปรึกษาเฉพาะด้าน (Consultancy Service)
การเขียนโปรแกรมเพื่อการออกรายงาน สำหรับกิจการที่ต้องการรายงานเฉพาะด้าน เช่น รายงานงานสำหรับโครงการบ้านจัดสรร , รายงานสำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , รายงานบัญชีงบประมาณ เป็นต้น
บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ สำหรับกิจการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำด้านเทคนิคเพื่อดูแลปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส , ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล , การสำรองข้อมูล


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »